Projektit

Monimuotoisissa toimintaympäristöissä tapahtuvan dialogisen ja autenttisen oppimisen tutkimus-ja kehittämisjatkumo:Aarnio, H. (1999). Dialogia etsimässä: Opettajaopiskelijoiden dialogin kehittyminen tieto- ja viestintäteknistä ympäristöä varten. [In Search of Dialogue: Developing Dialogue for Communication and Information Technological Environment]. Acta Universitatis Tamperensis 676.
Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ammatillisen opettajankoulutuksen kontekstissa verkossa tapahtuvaa vuorovaikutustaitoisuutta erityisesti dialogin osalta. Tutkimuksen avulla haettiin vastausta kysymykseen: miten opettajaopiskelijoiden dialogi tieto- ja viestintäteknistä ympäristöä varten kehittyy opettajankoulutukseen liitetyn tutkimusprojektin aikana HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Tutkimuksellinen lähestymistapa oli kriittis-emansipatorinen toimintatutkimus
Enqvist, J. (1999). Oppimisen intoa verkkotyöskentelyssä: Opettajaopiskelijoiden verkkotyöskentelyn kehittyminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa. [Passion for Learning in Internet Environment: Developing Net Competence in Vocational Pre-Service Teacher Education]. Acta Universitatis Tamperensis 677.
Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää opettajaopiskelijoiden verkkotyöskentelyn osaamista, verkkolukutaitoa siten, että he pystyvät ohjaamaan omia opiskelijoitaan verkkoympäristön tavoitteelliseen ja tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen. Tutkimuksen avulla haettiin vastausta kysymykseen: miten opettajaopiskelijoiden verkkolukutaidon oppiminen etenee opettajankoulutukseen liitetyn tutkimusprojektin aikana HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Tutkimuksellinen lähestymistapa oli kriittis-emansipatorinen toimintatutkimus.


Vaihe 1: VETO-projekti 2000-2002
VETO-projekti (Verkkopedagogiikan kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa ja työssäoppimisessa) käynnistyi vuonna 2000 Hämeen ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston hypermedialaboratorion ja Opetushallituksen yhteistyönä. Tuloksena syntyi verkossa oppimisen toimintamalli DIANA (Dialogical Authentic Netlearning Activity) ammatillisen osaamisen rakentamiseen. Verkossa oppimisen idea ja toiminta perustuvat dialogiseen yhdessä rakentamiseen ja autenttisten työelämästä löytyneiden osaamisen kysymysten ratkaisemiseen. Tutkimuksen tuloksena syntyi kaksi julkaisua, joiden välityksellä DIANA -toimintamallin ideat ja toimintaperiaatteet ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat laajasti myös valtakunnallisesti kaikilla koulutuksen sektoreilla:
Aarnio, H. & Enqvist, J. (2001). Dialogic Knowledge Construction as the Crucial Issue in Network-Based Learning in Vocational Education. In C. Montgomerie & J. Viteli (Eds.), Proceedings of ED-MEDIA 2001: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (pp. 1-6). AACE.
Abstract: The VETO-project is part of the National Strategy’s goals in order to provide good learning opportunities through the use of networks in studying and teaching. The purpose of this research is to examine network-based learning in vocational education, that is, how students and teachers construct knowledge collaborative and dialogic on the net. The main goal is to create the “ideal” effective model of network-based learning to benefit the needs of vocational education and learning on the job. The methodological strategy is action research. The tentative results already available in this research show that it is necessary to develop further network-based learning and pedagogy in vocational education in Finland. The new learning platforms, for example WebCT, Blackboard, Lotus Learning Space, are technically good and versatile, but teachers do not know yet how to use them pedagogically adequate.


Aarnio, H. & Enqvist, J. 2001. Dialoginen oppiminen verkossa – DIANA -malli ammatillisen osaamisen rakentamiseen. Kehittyvä koulutus 2/2001. Opetushallitus.
Aarnio, H., Enqvist, J. & Helenius, M. (toim.) 2002. Verkkopedagogiikan kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa ja työssäoppimisessa: DIANA -toimintamalli. Opetushallitus, 393 sivua. (VETO -projektin loppuraportti, vastuulliset tutkijat Helena Aarnio ja Jouni Enqvist)


Vaihe 2: DIANA-tutkimusprojekti 2002-2004
DIANA -tutkimusprojekti oli jatkoa valtakunnalliselle VETO -projektille (Verkkopedagogiikan kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa ja työssäoppimisessa), jolloin kehitimme DIANA -toimintamallin verkossa oppimista ja opettamista varten. Näin ollen oli mielenkiintoista jatkaa DIANA -mallia soveltavaa tutkimusta Hämeen ammattikorkeakoulussa, tavoitteena vaikuttaa ammatillisen osaamisen rakentamiseen korkeakoulun eri koulutusohjelmissa. Tutkimustyö tehtiin yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakouluun kuuluvan eLearning Centren kanssa. Tutkimus perustui toimintatutkimukselliseen otteeseen.


Enqvist, J. & Aarnio, H. (2003). DIANA Model – Dialogical Authentic Learning on the Net. In Proceedings of ED-MEDIA 2003: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (pp. 2090-2095). AACE.
Abstract:  Learning on the net is a demanding and complicated challenge in many ways. Many researches report that collaboration, conversation and problem solving don’t succeed as expected in netlearning environment. This paper presents the dialogic and authentic model for the learning and teaching on the net. The main idea of the research project was to find out some pedagogical cornerstones of learning and teaching on the net. The results of these studies lead to the model, where dialogue and authenticity are the crucial points. It was named DIANA (Dialogical Authentic Netlearning Activity). The model was developed in the contexts of teacher training and professional education in Finland. The DIANA model was also tested in practice in different contexts, and the results showed that it is difficult to manage dialogic and authentic learning on the net. This research was one part of the National Strategy’s goals in order to provide concepts for network-based education in Finland.


Enqvist, J. & Aarnio, H. (2004). Crucial Dialogic Actions in Co-constructive Knowledge Creation in Online Learning Environment. In L. Cantoni & C. McLoughlin (Eds.), Proceedings of ED-MEDIA 2004, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, June 21-26, 2004; Lugano, Switzerland (pp. 2576-2583). AACE.
Abstract: This paper reports some findings of our long lasting study in Finland, concerning the dialogic actions in web-based knowledge creation. Groups of professional teachers had an authentic dialogic task in an online environment. They had to create an artifact, an online learning process according to the DIANA model, as a web-document. Seven of the 14 small groups were successful in creating an adequate artifact, and the small groups were accordingly classified into successful and unsuccessful groups. In this paper the main results, based on qualitative and quantitative analysis, are reported. They show how the successful and unsuccessful groups differ clearly and significantly in certain dialogic actions. We claim that the results are promising.


Vaihe 3: Verkkomuotoisen opettajankoulutuksen kehittäminen (AOKK:n sisäinen projekti) 2005-2007
Verkkopedagogiikan kehittäminen jatkui vuodesta 2005 Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa verkkomuotoisen opettajankoulutuksen kehittämisen sekä Virpe-projektin (Virtuaalipedagogiikan kehittäminen) yhteydessä. Saamamme verkko-oppimista koskevat tulokset kiteytyivät yhdessä oppimisen problematiikkaan. Verkko-oppimisprosessit uhkaavat usein jäädä yksilöllisiksi prosesseiksi, joissa oppiminen on mekaanista tehtävien suorittamista ilman syvällisempää pohdintaa. Myös opiskelijoiden ohjaaminen ja palautteen antaminen tällaisissa prosesseissa tahtoo kaataa opettajat ja polttaa heidät loppuun. Tutkimuksemme kohdistui mielekkäiden verkko-oppimisprosessien suunnitteluun ja toteutukseen. Tutkimusote oli toimintatutkimuksellinen.
Aarnio, H. (2006). Oppijalähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä tietoverkkoja ja verkostoja hyödyntävään oppimiseen: Tutkimustuloksia DIANA-klinikalta. Tampereen yliopisto, Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus & Hämeen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 2/2006.
Aarnio, H. & Enqvist, J. & Koli, H. (2007). Asiantuntijaksi kehittyminen virtuaalisessa opettajankoulutuksessa. Teoksessa Jääskeläinen, M., Laukia, J., Luukkainen, O., Mutka, U. & Remes, P. (toim.) Ammattikasvatuksen soihdun-kantoa. Jyväskylä: PS-kustannus, 283-302.
Aarnio, H. & Enqvist, J. (2007). Miten virtuaaliympäristöissä tapahtuvassa opettajankoulutuksessa rakennetaan ammatillisen opettajan asiantuntijuutta? Teoksessa S. Saari  &  T. Varis (toim.) Ammatillinen kasvu. Professional Growth. Professori Pekka Ruohotien juhlakirja. Tampereen yliopisto. Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus: Hämeenlinna, 145–154.
Aarnio, H. & Enqvist, J. (2007). “Koulunpitoa” verkossa: Oppijakeskeisen ja yhteisöllisen verkko-oppimisprosessin strukturointi. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 2, 5-15.


Vaihe 4: Syvätehoa oppimiseen kehittämishanke 2007-2008
Syvätehoa oppimiseen kehittämishankkeen (HAMK:n sisäinen yhteistyöprojekti) 2007-2008  päätavoite oli rakentaa verkkoon verkkopedagogiseen tutkimukseen perustuva julkinen web-palvelu, jonka avulla voidaan vaikuttaa opetuksen, oppimisen ja ohjaamisen tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen. Tavoitteena oli tutkia web-palvelun ja sosiaalisen median hyödyntämistä opettajaopiskelijoiden ja ohjaavien opettajien dialogiosaamisen kehittämisessä. Tavoitteena oli löytää tutkimuksen avulla pullonkaulakohtia yhdessä ajattelemisessa ja tekemisessä, erilaisissa toimintaympäristöissä, kasvokkain ja verkossa.
Aarnio, H, Enqvist, J., Sukuvaara, T. Kekki, M. & Kokkonen, M. (2008). Dialogilla syvätehoa oppimiseen web-palvelu.  (Julkinen verkkopalvelu, saatavana ainoastaan verkossa osoitteessa: http://www.hamk.fi/dialogi ).
Aarnio, H. (2009) Oppivan yhteisön rakentaminen. Teoksessa J. Helander (toim.) Ammatillisen opettajan käsikirja. HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja 1, 41–51.
Aarnio, H. (2010). Blogi avuksi dialogin oppimiseen ja soveltamiseen opetuksessa. Teoksessa P. Ihanainen, P. Kalli & K. Kiviniemi (toim.). Sosiaalinen media ja verkostoituminen. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön (OKKA) julkaisu, 42–57.


Vaihe 5: DIALE (Dialogical learning) -projekti 2010-2012

Projektin tavoitteena oli parantaa dialogiosaamisen lisäämisen avulla ammatillisen koulutuksen laatua sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kehityksen painopisteenä on opettajien, kouluttajien, opettajankouluttajien ja yrityskouluttajien dialogiosaaminen. Kehittämishankkeen perustana oli Syvätehoa oppimiseen kehittämishankkeessa tuotettu pedagoginen innovaatio, Dialogilla syvätehoa oppimiseen -web-palvelu. DIALE-projektissa kehitettiin niin sanottuja ”menetelmäkortteja”, joiden avulla edistetään web-palvelun sisältöjen soveltamista ja sitä kautta yhdessä oppimista. Menetelmäkorttien toimivuutta pilotoidaan ja testataan kansainvälisessä kontekstissa, oppilaitos- ja yritysorganisaatioissa. Projektin partnerimaat ovat Alankomaat, Espanja, Irlanti, Kypros ja Suomi. Projektin tulokset ovat: Dialogilla syvätehoa oppimiseen -web-palvelun englanninkielinen versio, pilotoidut ja testatut menetelmäkortit DIALE-sivustolla (www.hamk.fi/diale) ja kansainväliseen kontekstiin soveltuva dialogiosaamisen valmennusohjelma. Vaihe 6: DIAMEE (Dialogical Methodologies for Entrepreneurs) -projekti 2013-2015 DIAMEE projekti (LdV, Innovaation siirto) oli jatkoa menestyksekkäälle DIALE-hankkeelle. Projektin tavoitteena oli kehittää yrittäjyyskouluttajien -ja valmentajien dialogiosaamista konkreettisten menetelmien avulla. Dialogisten menetelmien sovellusalueita kehitettiin koko hankkeen ajan pilotoinnin ja palautteen tuloksensa. Lisäksi dialogiset menetelmäkortit käännettiin sloveniaksi, espanjaksi, liettuaksi ja bulgariaksi. Lisätietoa hankkeesta: www.diameeproject.com