Dialoginen Symposium

Dialoginen symposium (2003) 

Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteistyönä


Helena Aarnio, FT                                                                        
Jouni Enqvist, FT                                                                             
Tapio Varis, professori
HAMK & Tampereen yliopisto/AKTKK

Teemana: Verkossa ja muissa toimintaympäristöissä oppiminen


Tavoitteet:

- Symposiumissa käsiteltiin omaa toimintaa stimuloivia, uutta ajattelua tuovia tieteellisiä artikkeleita mm. verkossa oppimisesta. Artikkelit liittyivät joko suoraan tämän hetken verkossa oppimisen kysymyksiin tai ne olivat ns. klassikkoartikkeleita keskeisistä oppimisesta ja osaamisen rakentamisesta, joiden sisältö on sovellettavissa verkossa oppimisen kysymyksiin.

- Symposiumin järjestäjät (HA, JE ja TV) johdattelivat osallistujat lyhyin alustuksin artikkelien sisältöihin.
- Symposiumissa opittiin lisäksi dialogisen yhdessä ajattelemisen taitoa.
- Symposiumissa opittiin myös hakemaan itselle kiinnostavista aiheista mielenkiintoisia tieteellisiä artikkeleita.
- Symposiumissa opittiin käsitteellistämään omaa työtä ja opittiin peilaamaan  esiin nousevia teemoja omasta opettajan työhistoriastaan käsin.
- Tavoitteena oli myös elämänikäisen oppimisen toteutuminen.

Toteutus:

Symposium oli tarkoitettu erityisesti jatko-opintoja suorittaville HAMK:n opettajille. Symposiumin järjestäjät valitsivat ajankohtaisia ja sisällökkäitä oppimista käsitteleviä artikkeleita, joita he alustivat symposiumin dialogisissa istunnoissa. Työskentelytapana oli dialogi ja siten symposiumissa rakennettiin yhteistä ymmärrystä. Osallistujat saivat jokaisella kokoontumiskerralla itselleen mukaan seuraavassa tapaamisessa käsiteltävän artikkelin. Alustuksesta nostettiin esiin sellaisia kysymyksiä, että osallistujat kokivat aitoa mielenkiintoa artikkelissa oleviin asioihin.

Symposium kokoontui 5 kertaa keväällä 2003 ja 5 kertaa syksyllä 2003.
Symposiumiin osallistumisesta sai 2 ov esim. jatko-opintoihin.
Opiskelijan oma työpanos sisälsi kuhunkin artikkeliin huolellisen paneutumisen + aktiivisen dialogisen osallistumisen ja työskentelyn symposium-istunnoissa.