Artikkelit

DIANASTA – DIALEEN
Tutkimus- ja kehittämistyö julkaisuina
Helena Aarnio

Aarnio, H. & Enqvist, J. (2016). DIANA -mallistako kehys ajanmukaiselle oppimiselle. (Julkaisuprosessissa)
Aarnio, H. (2013). Dialogisia menetelmiä huippuosaamisen kehittämiseen. Teoksessa T. Eerola (Toim.) Kohti ammatillista huippuosaamista, 71-81. Viitattu 28.10.2013 http://publications.theseus.fi/handle/10024/56363

Aarnio, H. (2013). Dialogiosaamista vertaisryhmävalmennuksessa. Teoksessa A. Eskola-Kronqvist & K. Aaltonen (Toim.) Meidän Helmet II. Hämeen ammattikorkeakoulun e-julkaisuja 13, 89-96. Viitattu 28.10.2013  http://publications.theseus.fi/handle/10024/63690
Aarnio, H. (2012). Dialogiset menetelmäkortit ja valmennusohjelma dialogiseen oppimiseen. Viitattu 7.3.2013 http://www.hamk.fi/diale
Aarnio, H. & Mäki-Hakola, H. (2012). Dialogikortit mentorin työkaluna. Teoksessa H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen & P. Tynjälä (toim.) Osaaminen jakoon: Vertaisryhmämentorointi opetusalalla. Jyväskylä: PS-kustannus, 125-148.
Aarnio, H. (2010). Oppimisen ohjaaminen. Teoksessa S. Helakorpi, H. Aarnio & M. Majuri Ammattipedagogiikkaa uuteen oppimiskulttuuriin, HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja 1/2010, 155–178.)
Aarnio, H. (2010). Oppijakeskeiset oppimisprosessit. Teoksessa S. Helakorpi, H. Aarnio & M. Majuri Ammattipedagogiikkaa uuteen oppimiskulttuuriin, HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja 1/2010, 155–178.)
Aarnio, H. (2010). Blogi avuksi dialogin oppimiseen ja soveltamiseen opetuksessa. Teoksessa P. Ihanainen, P. Kalli & K. Kiviniemi (toim.). Sosiaalinen media ja verkostoituminen. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön (OKKA) julkaisu, 42–57.
Aarnio, H. (2009). Syvädialogia oppimiseen ja yhteistyöhön.  Teoksessa P. Ihanainen, P. Kalli & K. Kiviniemi (toim.). Verkon varassa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 97, 39–50.
Aarnio, H. (2009) Oppivan yhteisön rakentaminen. Teoksessa J. Helander (toim.) Ammatillisen opettajan käsikirja. HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja 1, 41–51.
Aarnio, H, Enqvist, J., Sukuvaara, T. Kekki, M. & Kokkonen, M. (2008). Dialogilla syvätehoa oppimiseen -web-palvelu.  (Julkinen verkkopalvelu, saatavana ainoastaan verkossa osoitteessa:   http://www.hamk.fi/dialogi ).
Aarnio, H. & Enqvist, J. & Koli, H. (2007). Asiantuntijaksi kehittyminen virtuaalisessa opettajankoulutuksessa. Teoksessa Jääskeläinen, M., Laukia, J., Luukkainen, O., Mutka, U. & Remes, P. (toim.) Ammattikasvatuksen soihdun-kantoa. Jyväskylä: PS-kustannus, 283-302.
Aarnio, H. & Enqvist, J. (2007). Miten virtuaaliympäristöissä tapahtuvassa opettajankoulutuksessa rakennetaan ammatillisen opettajan asiantuntijuutta? Teoksessa S. Saari & T. Varis (toim.) Ammatillinen kasvu. Professional Growth. Professori Pekka Ruohotien juhlakirja. Tampereen yliopisto. Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus: Hämeenlinna, 145–154.
Aarnio, H. & Enqvist, J. (2007). “Koulunpitoa” verkossa: Oppijakeskeisen ja yhteisöllisen verkko-oppimisprosessin strukturointi. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 2, 5-15.
Aarnio, H. (2006). Oppijalähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä tietoverkkoja ja verkostoja hyödyntävään oppimiseen - Tutkimustuloksia DIANA-klinikalta. Hämeen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus.
Enqvist, J. & Aarnio, H. (2004). Crucial Dialogic Actions in Co-constructive Knowledge Creation in Online Learning Environment. In L. Cantoni & C. McLoughlin (Eds.), Proceedings of ED-MEDIA 2004, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, June 21-26, 2004; Lugano, Switzerland (pp. 2576-2583). AACE. (Tieteellinen palkinto, Outstanding Paper Award)
Aarnio, H. & Enqvist, J. (2004). Kohti tiedon yhdessä luomista verkossa: DIANA –projekti 2002-2003. Hämeen ammattikorkeakoulu.
Aarnio, H. & Enqvist, J. (2004). DIANA-mallin ajatuksia verkossa oppimisen käytäntöön - DIANA-projekti 2002-2003 pähkinänkuoressa. Teoksessa L. Vainio (toim.) Verkko-opetus menetelmänä ammatillisessa opetuksessa, Caseja HAMKista (s. 61-77). Hämeen ammattikorkeakoulu.
Aarnio, H. & Enqvist, J. (2004). Toimintatavat oppimisessa verkossa - Minkä odottaisi muuttuvan? DIANA -tutkimuksen antia. Teoksessa H. Turunen (toim.) ITK’04, Parhaat paikalla - toimivia käytäntöjä arkeen. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B, s. 49-50. (Symposium-esitelmä)
Enqvist, J. & Aarnio, H. (2003). Authentic activity in online learning – Echoes and responsive voices from the ED-MEDIA 2003 conference in Hawaii. Teoksessa J. Honka, M. Susimetsä, & U. Susimetsä (toim.) Ammattikasvatus ammentaa uutta maailmalta: Konferenssi-vaikutteita 2003: AERA ja ED-MEDIA, QUEM (s. 163-180). Tampereen yliopisto, Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus, Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK & AKTK -julkaisuja 2/2003.
Enqvist, J. & Aarnio, H. (2003). DIANA Model – Dialogical Authentic Learning on the Net. In D. Lassner & C. McNaught (Eds.), Proceedings of ED-MEDIA 2003: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (pp. 2090-2095).  AACE.
Enqvist, J. & Aarnio, H. (2003). Kvasi-interaktiosta todelliseen dialogiin verkkotyöskentelyssä: tutkimustuloksia. Teoksessa Turunen, H. (toim.) ITK’03, On arvioinnin aika - eväitä tulevaisuuteen. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B, s.35. (Symposium-esitelmä)
Aarnio, H. & Enqvist, J. (2002). Koskettavat oppimisprosessit – DIANA-toimintamallin soveltaminen haasteena. Teoksessa Turunen, H. (toim.) ITK’02, Yhdessä uuteen oppimisen toimintakulttuuriin. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B, s.39-40. (Symposium-esitelmä)
Aarnio, H., Enqvist, J. & Helenius, M. (toim.) (2002). Verkkopedagogiikan kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa ja työssäoppimisessa: DIANA-toimintamalli. Opetushallitus. (393 sivua). (Tämä on 2-vuotisen VETO-projektin loppuraportti, vastuulliset tutkijat Helena Aarnio ja Jouni Enqvist)  
Aarnio,H. & Enqvist, J. (2002). DIANA-toimintamallin kehittäminen ja soveltaminen. Teoksessa Aarnio, H., Enqvist, J. & Helenius, M. (toim.) Verkkopedagogiikan kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa ja työssäoppimisessa: DIANA-toimintamalli. Opetushallitus, 9-272.
Aarnio, H. & Enqvist, J. (2002). DIANA-malli – aitoa dialogia ja arjen autenttisuutta oppimiseen. OTE – Opetus ja teknologia. Opetushallitus, 1/2002, 10-16.
Aarnio, H. & Enqvist, J. (2001). Autenttinen ja dialoginen osaamisen rakentaminen verkossa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 3/2001, 26-34.
Aarnio, H. & Enqvist, J. (2001). Dialoginen oppiminen verkossa – DIANA-malli ammatillisen osaamisen rakentamiseen. Kehittyvä koulutus 2/2001. Opetushallitus.
Aarnio, H. & Enqvist, J. (2001). eOppiminen ja opettajat: Kohti uudenlaista opettajuutta. Teoksessa eLearning –toimiala 2001-2006: Kehittämishankkeiden linjaus. Hämeen liiton julkaisu V:52, 34-38.
Aarnio, H. & Enqvist, J. (2001). Dialogic Knowledge Construction as the Crucial Issue in Network-Based Learning in Vocational Education. In C. Montgomerie & J. Viteli (Eds.), Proceedings of ED-MEDIA 2001: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, June 25–30, 2001; Tampere, Finland (pp. 1–6). AACE.
Aarnio, H. & Enqvist, J. (2001). Dialogi verkko-oppimisen ytimenä. Teoksessa Horila, T. (toim.) ITK’01, eOppia ikä kaikki!. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B, s.14. (Symposium-esitelmä)
Aarnio, H. (1999). Dialogia etsimässä: Opettajaopiskelijoiden dialogin kehittyminen tieto- ja viestintäteknistä ympäristöä varten. Acta Universitatis Tamperensis, 676. (Väitöskirja)